Coins, Currency and Medals May 2024

Welcome to the May auction of Heritage Auctions Europe! With more than 8,800 lots, this has again become a great auction, which was worked on with great pleasure and expertise. From this place thanks to all contributors who made this possible, in the Netherlands and internationally.

Again we present a 6-day auction, due to the large number of lots, to be "hammered" in our office at the Energieweg 7 in IJsselstein (Netherlands), from Monday, May 13 to Saturday, May 18. The viewing days start on Monday May 6. Of course, all larger lots (impression photos) and single lots are to be found on our website www.ha-europe.com. You can also view all SINGLE lots during the auction, up to approx. 100 numbers before the auction. For details about the auction and the viewing days please have a look at the overview on the following pages.

As always you can participate in bidding for all lots live on the Internet. Your presence during the auction days is of course greatly appreciated. However, if you are unable to attend and cannot bid via our live computer system, we will handle your written bids discreetly and with care, as you have come to expect from us.

Hope to see you in IJsselstein and good luck at the auction!

With kind and numismatic regards,
Jacco Scheper and Huib Pelzer

PLEASE NOTE: LOTS 557-636 ARE INCORRECTLY NUMBERED IN THE PDF-CATALOGUE, THE LOT NUMBERS AT OUR WEBSITE ARE CORRECT

Viewing Days

DateTime
Monday 6 May10:00 - 21:00
Tuesday 7 May10:00 - 17:00
Wednesday 8 May10:00 - 21:00
Thursday 9 May10:00 - 17:00
Friday 10 May10:00 - 17:00
Saturday 11 May10:00 - 17:00

Auction Schedule

Monday 13 May

Prebid End: Sunday 12 May 17:00
SessionLotsStartLive Online
Netherlands Kingdom single lots1-120509:30yes
Netherlands Kingdom lots1300-193116:00yes
Coins and medals (absentee bids only)2000-289221:00no

Tuesday 14 May

Prebid End: Monday 13 May 17:00
SessionLotsStartLive Online
Medals2900-359909:30yes
Orders and decorations3600-3618followingyes
Miscellaneous3700-3789followingyes
Ancient coins3800-418714:00yes

Wednesday 15 May

Prebid End: Tuesday 14 May 17:00
SessionLotsStartLive Online
Dutch Provincial coins4200-476609:30yes
Currency - Netherlands & OG4800-521713:30yes

Thursday 16 May

Prebid End: Wednesday 15 May 17:00
SessionLotsStartLive Online
Currency - World5300-663109:30yes

Friday 17 May

Prebid End: Thursday 16 May 17:00
SessionLotsStartLive Online
World coins single lots6700-836909:30yes

Saturday 18 May

Prebid End: Friday 17 May 17:00
SessionLotsStartLive Online
Lots world coins - albums & boxes8400-931109:30yes

Lot 358

Starting price: € 300000.00
Lot 358
25 Cents of kwartje 1891. Type ‘Hangend Haar’. Portret van Koningin Wilhelmina op 10-jarige leeftijd met parelsnoer en loshangend haar naar links. Kz. Waardeaanduiding, jaartal, muntmeester- en muntteken binnen een krans van twee samengebonden eikentakken. Muntmeesterteken: hellebaard (H.L.A. van den Wall Bake). Muntteken: mercuriusstaf. Kartelrand. Sch. 846a; LSch.736; KM# 115. Geslagen met gepolijste stempels in een oplage van 2 exemplaren. Ex. Collectie Coenen, Ex. Coin Investment B.V. veiling 57 (29-30 oktober 2001), kavel 1365. Ex. Virgil M. Brand, veiling Sotheby’s 17-18 mei 1984, kavel 168. Ex. collectie Ferrari kavel 1201, Ex. collectie muntmeester H.L.A. van den Wall Bake, kavel 605. Het ontstaan Op 23 november 1890 overleed Koning Willem III op Paleis het Loo te Apeldoorn. Het koningschap ging over op de tienjarige Wilhelmina, waarvoor haar moeder Emma op 8 december 1890 tot regentes werd benoemd. Reeds op 29 november ontving het Muntcollege opdracht van de Minister van Financiën om een voorstel te doen voor een nieuwe beeldenaar en tevens een inschatting te maken van de tijdsduur waarmee de eerste muntslag aan kon vangen. Het Muntcollege ging voortvarend te werk: in mei 1891 ontving zij een gipsmodel vervaardigd door de beeldhouwer en medaileur Ludwig Jünger (1856-1906). Jüngers ontwerp beeldt de jeugdige Koningin af met een parelketting als teken van Koninklijke waardigheid, hij ontving voor zijn werk een bedrag van 300 Gulden. Willem Jacobus Schammer (1849-1893) werd in zijn functie als Hulpstempelsnijder bij ’s Rijks Munt opgedragen tot het snijden van de stempels naar dit gipsportret. Schammer sneed allereerst de stempels voor het Gouden Tientje, daarna voor de zilveren pasmunt. Zoals gebruikelijk werden van deze stempels afslagen vervaardigd. In het 41e Verslag van het Muntcollege over 1891 lezen wij hierover het volgende: ‘...afslagen dier stempels werden in het najaar door den Minister van Financiën aan Hare Majesteit de Koningin-Regentes aangeboden, die nog voor het einde van het jaar Hare Hooge goedkeuring aan den nieuwen beeldenaar verleende.’ De opdracht tot het vervaardigen van een nieuw stempel voor het Guldenstuk werd op 17 december 1891 gegeven, de stempels zouden pas eind maart 1892 gereed komen. Hierin ligt de reden dat er geen Guldens met het jaartal 1891 zijn aangemunt. Zeldzaamheid Het kwartje 1891 wordt met recht beschouwd als hét topstuk binnen de ‘Koninkrijksmunten’. Uit een oplage van twee exemplaren is het hier door ons aangeboden stuk het enige beschikbare op de vrije markt. Het andere exemplaar bevindt zich in de Nationale Numismatische Collectie (inventarisnummer HNM-05789) in De Nederlandsche Bank. Andere grote rariteiten binnen de Koninkrijksmunten zijn qua zeldzaamheid niet te vergelijken met dit kwartje. Van zowel de Cent 1817 (Koning Willem I), de Gulden 1840 (Koning Willem II) alsmede de Gulden 1867 (Koning Willem III) wordt in de hedendaagse literatuur vermeld dat zij zijn geslagen in een oplage van enkele (proef)stukken. Ondanks hun relatieve zeldzaamheid worden deze met enige regelmaat op de markt aangetroffen, het kwartje 1891 kende daarentegen in de afgelopen eeuw slechts vier eigenaren. Verzamelaars stellen vaak vast dat hun collectie ‘Wilhelmina’ compleet is wanneer zij het zeldzame Gouden Tientje 1892, de 2 ½ Cent 1942 en het Dubbeltje 1944 Denver hebben weten te bemachtigen, het is echter dit Kwartje 1891 dat als enige munt hun collectie daadwerkelijk kan bekronen. Het kwartje 1891 ontbrak in vrijwel alle belangrijke verzamelingen op het gebied van de Koninkrijksmunten. Zo konden verzamelaars als Joop Berkman en Lodewijk S. Beuth hun hand er niet op leggen. Ook Koning Faroek van Egypte, de grootste verzamelaar ooit van munten wereldwijd, heeft deze ‘Koningin onder de munten’ niet weten te bemachtigen. Wanneer u zich de nieuwe eigenaar van deze legendarische munt mag noemen treedt u niet alleen in de voetsporen van de allerbelangwekkendste collectioneurs van de afgelopen eeuw, te weten: Dhr. W. Coenen, Virgil M. Brand en Philip Ferrari de La Renotière, maar ook in die van de oorspronkelijke Muntmeester H.L.A. van den Wall Bake, onder wiens autoriteit deze munt is geslagen. Men kan dan ook enkel concluderen dat zich hier een werkelijk unieke kans voordoet om uw Wilhelmina-collectie daadwerkelijk te complementeren. Wij verwachten veel interesse in dit stuk en wensen alle gegadigden een goede veiling en veel succes toe. 25 Cents or Quarter 1891. Type ‘Long Hair’. Portrait of Queen Wilhelmina at age 10 with string of pearls and long hair to left. Rev. denomination, date, mintmaster- and mint mark within a oak wreath. Mintmaster's mark: halberd (H.L.A. van den Wall Bake). Mint mark: caduceus. Reeded edge. Sch. 846a; LSch.736; KM# 115. Proof, total mintage of only 2 pieces. Ex. Coenen Collection, Ex. Coin Investment B.V. auction 57 (Oct. 29-30, 2001), lot 1365. Ex. Virgil M. Brand, auction Sotheby's May 17-18, 1984, lot 168. Ex. collection Ferrari lot 1201, Ex. collection mintmaster H.L.A. van den Wall Bake, lot 605. Historical background On November 23, 1890, King William III died at Paleis het Loo in Apeldoorn. The kingship passed to the only ten-year-old Princess Wilhelmina, for whom her mother Emma was appointed Regent on December 8, 1890. On November 29, the ‘Muntcollege’ (Board of the Mint) received an order from the Minister of Finance to make a design proposal for the coinage and, at the same time, estimate the timeframe in which the minting process could start. The Muntcollege decided quickly: in May 1891 it received a plaster model made by the sculptor and medallist Ludwig Jünger (1856-1906). Jünger's design depicts the youthful Queen with a pearl necklace as a sign of royal dignity; he received a sum of 300 Guilders for his work. Willem Jacobus Schammer (1849-1893), in his position as Assistant Engraver, at 's Rijks Munt, was commissioned to cut the dies after this plaster portrait. Schammer started his work with the dies for the Gold Ten Gulden coin, then worked on the dies for the smaller denominations. As usual, only a few proof pieces were struck from these dies. In the 41st Report of the Mint Board for 1891 we read the following: '...proofs were presented in the autumn by the Minister of Finance to Her Majesty the Queen Regent, who granted Her High Approval of the new design before the end of the year'. The order for the manufacture of a new dies for the Gulden was given on December 17, 1891; they would not be completed until the end of March 1892. Herein lies the reason that no Guldens depicting the date 1891 were minted. Rarity The 1891 quarter is rightly considered the ‘masterpiece’ within the Dutch Kingdom numismatics. From a mintage of only two pieces, the specimen we offer today is the only one available on the private market. The other coin is incorporated into the National Numismatic Collection (inventory number HNM-05789) at De Nederlandsche Bank. Other major rarities within the Kingdom coins are not comparable to this quarter in terms of rarity. Of the Cent 1817 (King William I), the Gulden 1840 (King William II) and the Gulden 1867 (King William III), contemporary literature mentions that the mintage is estimated at a few (proof) pieces. Despite their relative rarity, they are found on the market with some regularity; by contrast, this 1891 quarter had only four owners in the past century. Collectors often conclude that their Queen Wilhelmina collection is considered complete when they have managed to acquire the rare 10 Gulden 1892, the 1942 2 ½ Cent and the 1944 Denver Dime, however, it is this 1891 Quarter that is the only coin that can truly crown their collection. The 1891 quarter was missing from almost all major collections consisting of the Dutch Kingdom coins, collectors such as Joop Berkman and Lodewijk S. Beuth could not obtain it. Even King Farouk of Egypt was unable to possess this ‘Queen’ amongst Dutch coins. When you may call yourself the new owner of this legendary coin, you will not only follow in the footsteps of the most important collectors of the past century, namely: Mr. W. Coenen, Virgil M. Brand and Philip Ferrari de La Renotière, but also in those of the original Mint Master, H.L.A. van den Wall Bake, under whose authority this coin was struck. Therefore, we can only conclude that a truly unique opportunity arises as to complete your Wilhelmina collection. We expect enormous interest in this piece and we wish all interested parties a successful auction!
View

Bid increments

fromtillStep
051
583
8102
10133
13152
15183
18202
20233
23252
25283
28302
30333
33352
35383
38402
401005
10030010
30050020
500100050
10003000100
30005000200
500010000500
10000300001000
30000500002000
500001000005000
10000030000010000
30000050000020000
500000100000050000
10000003000000100000
30000005000000200000
5000000-500000

This website uses cookies

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.